Företag:

AAEGM AB
559176-1720
BORGARGATAN 6
BORGARGATAN 6, 117 34 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
22.10.2018
0 anställda
50 000
Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, tillhandahålla tjänster i form av konsultverksamhet inom teknik och outsourcing, konsulttjänster inom företagsledning, produktutveckling och andra liknande aktiviteter inom informations- och kommunikationsteknik, telekommunikationer, ekonomisk och finansiell verksamhet, förnyelsebar och icke förnyelsebar energi samt försäljning, marknadsföring och underhåll av program- och maskinvara inom informations- och kommunikationsteknik till lokala och utländska kunder samt därmed förenlig verksamhet. 3.2 Utan att inskränkas av den verksamhetsbeskrivning som anges i § 3.1 får Bolaget utföra allt följande: (a) Att köpa eller på annat sätt förvärva och få option på fastigheter. Att leasa, köpa eller på annat vis anskaffa samt att inneha, sälja, avyttra och handla med fastigheter och personlig egendom av alla slag, oavsett var den finns. (b) Att bilda eller ombesörja bildandet av ett eller flera dotterbolag till Bolaget (enligt § 11 AKTIEBOLAGSLAGEN SFS 2005: 551) i syfte att bedriva verksamhet. (c) Att idka verksamhet som holdingbolag samt att anskaffa och inneha aktier, obligationer, obligationsfonder, inteckningar samt andra andelar och intressen av alla slag som utfärdas eller garanteras av något företag, bolag eller verksamhet, oavsett dess natur och oavsett var dess säte eller verksamhet är belägen, i Sverige eller globalt, samt att variera, omvandla, omdisponera eller på annat sätt hantera, när och om detta anses vara fördelaktigt, någon av Bolagets investeringar. (d) Att anskaffa sådana aktier och andra värdepapper som nämns i 3.2(c) genom aktieteckning, deltagande i syndikat eller konsortium, anbud, inköp, byte eller annorledes samt att teckna sådana, förenat med villkor eller annorledes, samt att teckna sig för desamma, förenat med villkor eller annorledes, samt att garantera teckningen och att utöva och hävda alla rättigheter och befogenheter som följer av eller ingår i sådant ägarskap. (e) Att ansöka om, registrera, köpa eller på annat sätt anskaffa och skydda, förlänga och förnya, i Sverige, i Europeiska Unionen, i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller globalt, alla patent, patenträttigheter, patentbrev, licenser, hemliga processer, varumärken, utformningar, skydd och koncessioner och att avsäga sig, ändra, modifiera, använda, utnyttja samt tillverka under eller ge licenser eller rättigheter gällande dessa, samt att bekosta experiment med, testning och förbättring av sådana patent, uppfinningar eller rättigheter som Bolaget kan anskaffa eller föreslå anskaffning av. (f) Att anskaffa eller åta sig hela eller någon del av ett företag, egendom och kapital som tillhör någon person som har verksamhet som Bolaget tillåts utföra, samt att förvärva eller på annat sätt anskaffa och inneha värdepapper i något annat bolag som har syften som helt eller delvis sammanfaller med Bolagets syfte, eller som har en verksamhet som kan utövas så att den är till nytta för bolaget. (g) Att investera och hantera de av Bolagets inkomster som inte omedelbart behövs på ett sådant sätt som kan komma att bestämmas från tid till annan och att inneha eller på annat sätt hantera de investeringar som gjorts.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
ledamöterna

AAEGM AB är noterat på adressen «BORGARGATAN 6» och var registrerad 22.10.2018 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Konsultverksamhet avseende företags organisation

Bolagets rörelsescore har beräknats till 83 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 561 000, ett rörelseresultat på SEK 251 000 och där eget kapital var positivt med SEK 245 000.

Styrelsen består av 1 man och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 40 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 14 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 10 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 11,33 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-12
Total omsättning561
Rörelseresultat251
Resultat före skatt251
 
Summa eget kapital245
Kassa och bank108
 
Rörelsemarginal (%)45
Soliditet (%)88

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
Ordförande
Styrelseledamot
Vice verkställande direktör
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer