Företag:

2007-1 T.Euro AB
556717-5103
BOX 5814, 102 48 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
13.12.2006
100 000
Bolaget ska för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvärva, äga, inneha, sälja, överlåta, anvisa, belasta, pantsätta, finansiera, refinansiera eller på annat sätt handha lån med säkerhet i pantbrev eller annan liknande belastning eller säkerhetsrätt i bostadsfastigheter, kontorsfasstigheter, kommersiella fastigheter och lagerfastigheter (eller någon kombination därav) lån med säkerhet i aktier eller annat eget kapital utgivet av bolag, handelsbolag eller andra enheter i (genom investering i en obligation eller på annat sätt) eller finansieringsavtal baserat på, finansiellt understött av eller säkerställt av, direkt eller indirekt, något av föregående: att bemyndiga och emittera en eller flera skuldserier (vardera, en "Serie") enligt låneavtal (vardera, ett "Låneavtal"), där respektive Serie kommer att ge upphov till begränsade återbetalningsskyldigheter med säkerhet uteslutande i av bolaget ställda säkerheter är sammansatt av en eller flera trancher, där varje tranch har de karakteristiska som specifierats i det aktuelle Låneavtalet medför återbetalning endast ur det kassaflöde som genereras av de av bolaget ställda säkerheterna och relaterade investeringar som säkerställer en Serie som emitterats av bolaget och inte grundar något krav mot bolaget i den mån tillgånarna är otillräckliga för att betala sådan skuldsättning. att utfärda garantier och bevilja pantsättningar, inteckningar eller andra former av säkerheter över samtliga eller delar av bolagets tillgångar, att fritt förfoga över och överlåta bolagets tillgångar på sådana villkor som beslutats av bolagets styrelse: att använda metoder och utnyttja instrument som har ett samband med bolagets investeringar i syfte att garantera en effektiv förvaltning, inbegripet metoder och instrument som är avsedda att skydda bolaget mot kreditrisker, valutafluktuationer, räntefluktuationer och andra risker: att vidare bedriva verksamhet, som inte utgör tillståndspliktig verksamhet enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och utöva befogenheter tillåtna enligt svensk lag som är nödvändiga, underordnade eller förbundna med, eller lämpligt för att åstadkomma något av det föregående.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

2007-1 T.Euro AB registrerades 13.12.2006 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 20 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2021 visar en omsättning på SEK 0, ett rörelseresultat på SEK -6 000 och där eget kapital var positivt med SEK 185 000.

Styrelsen består av 1 man och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 51 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 37 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 37 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 37,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2021-122020-122019-122018-122017-12
Total omsättning0272350266347
Rörelseresultat-60000
Resultat före skatt-7-1000
 
Summa eget kapital185169170170170
Kassa och bank19148193192192
 
Rörelsemarginal (%)00000
Soliditet (%)9757505323

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,20 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2021-122020-122019-122018-122017-12
Avkastning på totalt kapital00000
Kapitalomsättningshastighet02422
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad100000
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse00000
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet108886
Score201012108
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Likvidator

Övriga befattningar

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Cornerstone Titan Holdings Ltd
2007-1 T.Euro AB 100%