Företag:

S E B BoLån Aktiebolag
556079-9172
, 106 40 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
22.09.1961
200 000 000
Bolaget får bedriva sådan finansieringsrörelse som avses i 1 kap 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet som har till ändamål att 1. ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, direkt eller indirekt via ett företag med vilket det finns ett nära samband, och 2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansierings syfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing). Bolaget får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. I enlighet med vad som anges ovan skall bolaget ha till föremål för sin verksamhet: att lämna och förmedla lån till fysiska och juridiska personer avseende: a) bostadsfastigheter, b) kontors- och affärsfastigheter, som är integrerade med av bolaget finansierad bebyggelse under a), c) sådana garagebyggnader samt anläggningar för värme, varmvatten, tvätt och liknande ändamål som är gemensamma för flera fastigheter av ovan under a) och b) angiven art, d) bostadsrätter, e) andelar i sådan bostadsförening och aktier i sådant bostadsaktiebolag, som bildats före 1 juli 1930, vilka enligt ; stadgarna för bostadsföreningen bolagsordningen för bostadsaktiebolaget är oupplösligt förenade med nyttjanderätt utan begränsning i tiden till lägenhet i fastighet som sådan sammanslutning äger alltsedan tid före 1 juli 1930, f) jordbruksfastigheter, att lämna och förmedla lån till svenk samfällighetsförening, att lämna och förmedla lån till svenska staten, svensk kommun, Sveriges Riksbank, Svenska kyrkan med registrerade organi satoriska delar, svensk bank, kreditmarknadsbolag med verksamhet likartad den bolaget får bedriva, eller försäkringsbolag med svensk koncession, samt - mot borgen av sådant institut- till andra juridiska och fysiska personer, att förvärva sådana lån jämte säkerheter som avses i denna paragraf, att för annans räkning förvalta sådana lån jämte säkerheter som avses i denna paragraf, samt lån jämte säkerheter i kontors- och affärsfastigheter som ej är integrerade med bostadsfastigheter, och i samband därmed medverka vid finansiering av lån som omfattas av förvaltningsuppdraget, att genom utgivande av obligationer eller andra förskrivningar i enlighet med bestämmelserna i denna bolagsordning upplåna för verksamheten erforderliga medel, att bedriva inkassoverksamhet. Med fastigheter avses i denna bolagsordning jämväl tomträtter och byggnader på mark upplåten med nyttjanderätt. Med kommun avses också landsting och kommunalförbund samt andra kommunala samfälligheter.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Angervall, Stig Mikael / Berndtsson, Bo Göran / Jakobsson, Ulf Gunnar / Josefson, Rikard Valdemar / Lundström, John Christer / Salmén, Leif Jörgen Andreas / Sinclair, Jan Malcolm Lawrence / Åkesson, Magnus Clarence / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

S E B BoLån Aktiebolag registrerades 22.09.1961 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 200 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 50 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2006 visar en omsättning på SEK 7 231 791 000, ett rörelseresultat på SEK 1 583 016 000 och där eget kapital var positivt med SEK 9 888 191 000.

Styrelsen består av 4 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 62 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 81 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 71 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 74,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2006-122005-122004-12
Total omsättning7.231.7916.782.2806.999.402
Rörelseresultat1.583.0161.892.5741.765.196
Resultat före skatt1.583.0161.892.5741.765.196
 
Summa eget kapital9.888.1918.888.1907.788.190
Kassa och bank000
 
Rörelsemarginal (%)222825
Soliditet (%)555

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,25 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2006-122005-122004-12
Avkastning på totalt kapital222
Kapitalomsättningshastighet222
Omsättningshastighet kundfordringar000
Skuldsättningsgrad222
Rörelsemarginal202020
Kassaflöde från rörelse202020
Ränteteckningsgrad000
Kassalikviditet444
Score505050
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare

Revisorer